นางสาวสาวิตรี  หะยี

นางสาวสาวิตรี  หะยี

ครูสาว

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล

สโลแกน : เพราะเราคือเราไม่ใช่ใคร พัฒนาตัวเราเพื่อเราไม่ใช่เพื่อใคร

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์