นางสาวสุภาภรณ์ ยงสืบชาติ

นางสาวสุภาภรณ์ ยงสืบชาติ
ชื่อเล่น ครูพี่ลิก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
สโลแกน : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์ : พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา