นางสาวอชิรญา ขับกล่อมส่ง

นางสาวอชิรญา ขับกล่อมส่ง
ครูน้ำหวาน

 

ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2558  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาศิลปบัณฑิต     

                               สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม

                               และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

สโลแกน              :  ฉะนั้นสามสิ่งนี้ยังคงอยู่คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก

                               แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด  ให้เราตระหนักเสมอที่จะใส่ความรักลงไป

                               ในทุกๆการกระทำ (พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1โครินธ์ 13)

เกียรติประวัติ      :  พ.ศ. 2557  รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26                    

                             บริษัทในเครือโตชิบ้า ประเทศไทย