นางสาวอมรรัตน์  ทิพย์มณเฑียร

นางสาวอมรรัตน์  ทิพย์มณเฑียร

ครูโอ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล

สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์