นางสาวอรทัย ทวรัตน์

นางสาวอรทัย   ทวีรัตน์

ทัย

ตำแหน่ง :  นักการภารโรง

สโลแกน                       :  เรียกใช้ได้ในเวลาปฏิบัติงาน

ประวัติการศึกษา        :  ประถมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : แม่บ้าน ห้างบิ๊กซี

                                       : แม่บ้าน กรีนเวย์

                                       : พ.ศ.2560– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ   : ดูแลทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน

                                           : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา