นางสาวอามีน่า กะสิรักษ์


นางสาวอามีน่า กะสิรักษ์
ครูนานา
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ.ศิลปศึกษา (การศึกษาบัณฑิต) สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประสบการณ์ศึกษา : ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)