นางสาวอุทัยทิพย์ ตัญจะโร

นางสาวอุทัยทิพย์ ตัญจะโร

ชื่อเล่น ครูพี่เปียโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1 
คติประจำใจ : หว่านเมล็ดพืชเช่นใด ย่อมจะได้เช่นนั้น
ประวัติการศึกษา : สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555-2557 เทศบาลนครสงขลา
พ.ศ.2557 -2558 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านช่องไทร
พ.ศ.2559 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องไทร
พ.ศ.2560 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
พ.ศ.2561 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนพัฒนศึกษา
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ครูคู่ชั้นระดับอนุบาล 1/1 โรงเรียนวรพัฒน์