นางสาวเจ๊ะอัน วังละ

นางสาวเจ๊ะอัน   วังละ

ครูอัน

ตำแหน่ง :  ครูประชั้นอนุบาล 1 

สโลแกน : ให้เด็กๆเติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ วิชาโท การศึกษาปฐมวัยครุศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2544 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ครูดีเด่นจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2553

                               : หนึ่งแสนครูดี

                               : รางวัลดีเยี่ยมทุกด้าน การแข่งขัน Project Approach เรื่องช้าง

                               : รางวัลครูยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประเทศ

                               : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5