นางสาวเปรมกมล คำนวนจิตร

นางสาวเปรมกมล คำนวนจิตร

ชื่อเล่น ครูพี่ฟ้า
ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาล

สโลแกน : ให้เด็กๆ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาเอก ประวัติศาสตร์วิชาโท การบริหารการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ. 2558-2560 เป็นนิสิตประสานงานคณะกรรมการหอพักปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2560 เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์ทำงาน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2562 (ปัจจุบัน) โรงเรียนวรพัฒน์
รางวัลและความภาคภูมิใจ :
ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตจิตอาสา “เพื่อนใจวัยใส” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา
ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ หลักสูตรประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เข้าร่วมโครงการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิตคณะกรรมการประสานงานหอพักและทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
และ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2558-2559