นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร

นางสาวเสาวลักษณ์  ธนสาร

ครูกิ่ง

ตำแหน่ง :  หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา

สโลแกน : การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2547-2549 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา จังหวัดสงขลา  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                      

                                       : พ.ศ.2549– ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์

รางวัลและความภาคภูมิใจ: พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

                                               : พ.ศ. 2557 ทำหน้าที่ดูแลและฝึกซ้อมนักกีฬาสแต็ค

                                                 ในฐานะโค้ชสแต็คทีมชาติไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                                               : พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล “เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่”   

                                                 ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  

                                                 เทศบาลนครหาดใหญ่

                                              : พ.ศ. 2559 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมาคมการศึกษาเอกชน