นางสิรินุช  บุญฤทธิ์

นางสิรินุช  บุญฤทธิ์

ครูนุช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สโลแกน : ทำในสิ่งที่ดีที่สุด (Do the best things.)

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

                                : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

                                : วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์