นางสุดจิต วอลส์

นางสุดจิต  วอลส์

ครูแอ๊ด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน

สโลแกน                     : ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ประวัติการศึกษา      : ปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎยะลา

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ. 2537- ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2552 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

                                      :  พ.ศ. 2555 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

                                      : พ.ศ. 2558 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  

                                      : พ.ศ.2560 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา

                                        ระดับประถมศึกษา “ทักษะวิชาการ จภ.59”

                                       โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย จ.สตูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

                                      : พ.ศ.2560 ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน“ทักษะวิชาการการศึกษาเอกชน ระดับภาคใต้60”

                                       การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา          

                                       โรงเรียนตันติวัตร ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชได้รับรางวัลเหรียญทอง

                                      : พ.ศ. 2560 รับรางวัล“ครูดีเด่น”กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละ  

                                       ของสมาคมการศึกษาเอกชน