นางสุภาพร สุวัฒน์กุล

นางสุภาพร สุวัฒน์กุล

ครูกุ้ง

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน   : มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ บนความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เอกการศึกษาปฐมวัย

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ.2550 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

                                              : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการเรื่องตาลโตนด

                                              : รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์