นางสุเพ็ญ  รักขนาม

นางสุเพ็ญ  รักขนาม

ครูสุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับอนุบาล 3

สโลแกน : Make  this day the  best and dream far.

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เอกการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ.2547 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ครูดีเด่นประจำปี 2555

                               : ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                               : ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี 2560

                               : ได้รับคัดเลือกโครงงานถั่วงอกในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย