นางอัมรา  อินทโชติ

นางอัมรา  อินทโชติ

ครูอัม

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน : ผู้อดทนย่อมถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์