นางอารมณ์ ชัยวร

นางอารมณ์  ชัยวร

ครูรมย์

ตำแหน่ง :  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

 สโลแกน : ทำในสิ่งที่รัก   รักในสิ่งที่ทำ

 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเอกภาษาไทย             

 ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2546-2547 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

                                       : พ.ศ.2546-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาภาษาไทย

 รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2551 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาไทย   

                                                 : พ.ศ.2553 รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย 

                                                 : พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

                                                 : พ.ศ. 2554  ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเรียงความโครงการสนามเด็ก                                                                                                           เล่นในฝัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                                 : พ.ศ.2558 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 

                                                 : พ.ศ.2561 ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาไทย

                                                   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                                                : พ.ศ.2561รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย