นางอารมย์  พรหมอินจันทร์

นางอารมย์   พรหมอินจันทร์

ครูรมย์

สโลแกน  : ทำทุกๆวันให้มีความสุข

ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  เอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2544 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2559 รางวัลยกย่องเป็น ครูดี เด็กมีคุณภาพ

                                                : บุคลากรผู้มีผลงานการปฏิบัติงาน “ยอดเยี่ยม”

                                                : รางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

                                                : ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

                                                : ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ด้านความประพฤติ การปฏิบัติงานส่วนตนและงานส่วนรวม