นางอ่อนนุช  คชเวช

นางอ่อนนุช  คชเวช

ครูนุช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์