นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร

นายกันต์อเนก  ศิริแสงเพชร

ครูแจ๊ค

ตำแหน่ง :  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สโลแกน : มุ่งมั่นตั้งใจ  ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย  ใส่ใจทุกรายละเอียด

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต  

                              วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ                                

                              วิทยาเขตสงขลา

                            

ประสบการณ์ทำงาน: พ.ศ.2551-ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์ตำแหน่งหัวหน้างานระบบดูแล

                                     ช่วยเหลือนักเรียน ,ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                                     และวิชาประวัติศาสตร์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2556 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

                                                : พ.ศ. 2558 และ 2560 ฝึกซ้อมนักเรียน คะแนนติดอันดับ 1  

                                                  ระดับจังหวัดทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ของสถาบัน เสริมปัญญา

                                               : พ.ศ. 2559  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ