นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์

นายบุญฤทธิ์  เดชาวงศ์

ครูต้อม

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา

สโลแกน            : การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ประวัติการศึกษา: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

                              : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                              : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน: พ.ศ. 2553-2554 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนวรพัฒน์

                                    : พ.ศ. 2554-2555 หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียนวรพัฒน์

                                    : พ.ศ. 2555-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวรพัฒน์

                                    : พ.ศ. 2557-2559 ผู้ช่วยผู้จัดการงานนโยบายและแผน

                                    : พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป แผนกประถมศึกษา

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศด้วย

                                                กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

                                                : พ.ศ.2558 เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

                                                  การปฏิบัติงานของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต  2