นายพิสิษฐ์ โอฬารี

นายพิสิษฐ์    โอฬารี

สิทธ์

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ

สโลแกน                          :  ขยัน อดทน เสียงดัง ฟังชัด

ประวัติการศึกษา           :  ม.ศ. 3

ประสบการณ์ทำงาน     : พ.ศ.2541– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขับรถรับ-ส่งนักเรียน และงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

                                          : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา