นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล

นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล

ครูต้อ

สโลแกน          : ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ แต่การเอาชนะมันให้ได้

                            เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

                          :  Challenges are what make life interesting. 
                            Overcoming them is what makes life meaningful.

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

                               : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน

                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประสบการณ์    : ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

                            : ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบึงพิชัย และโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง

                              (โครงการสอนประวัติศาสตร์ – กีฬาไทย)

                            : ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์

                            : พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์ – ปัจจุบัน