นายมะรูดี สาและ

นายมะรูดี  สาและ

ครูดี

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สโลแกน                         : การเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาตนเอง

                                           ให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

ประวัติการศึกษา          : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  

ประสบการณ์ทำงาน    :พ.ศ.2555-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2558 รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

                                                : พ.ศ. 2559  ได้รับการคัดเลือกเป็น  “ครูดีเด่น”  

                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา