นายวีรยุทธ บุญนุ้ย

นายวีรยุทธ  บุญนุ้ย

ครูยุทธ

ตำแหน่ง :  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สโลแกน : จงทำตัวดั่งเช่นไผ่ที่ลู่ไปตามลม

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา     

                                          ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวรพัฒน์       

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันโครงงาน International Science and  

                                                  Technology Exposition-Innovation Competition 10-11

                                                  November 2017 รางวัลเหรียญทอง

                                                : ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

                                                  รายการการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สมาคมการศึกษา 

                                                  เอกชนจังหวัดสงขลารางวัลเหรียญทอง