นายสกล คันธชาติ

นายสกล  คันธชาติ

ไส

ตำแหน่ง :  ช่างซ่อมบำรุง

สโลแกน                         :  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ประวัติการศึกษา        :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน   : โรงแรมนิวเวิลด์หาดใหญ่

                                        : พ.ศ.2555– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานซ่อมภายในอาคารโรงเรียนทั้งหมด

                                         : ตัดแต่งต้นไม้หน้าอาคารตุ้งและต้นไม้สนามหน้าอาคารอนุบาลทั้งหมด

                                         : กวาดขยะหน้าอาคารตุ้ง และบริเวณสนามอนุบาล

                                         : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา