นายอนุพงศ์ ขวัญประดับ

นายอนุพงศ์  ขวัญประดับ

อ้น

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ

สโลแกน                        :  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ประวัติการศึกษา         :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน   : โรงแรมนิวเวิลด์หาดใหญ่

                                        : พ.ศ.2555– ปัจจุบัน  โรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

                                          : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา