ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์

ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีรัตน์   พิมพ์สิงห์

ครูเบส

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ

สโลแกน                : วางเป้าหมายให้ชัดเจน  ลุยให้เต็มที่ ทุกอย่างก็สำเร็จ’

ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน  : โรงเรียนวัดคลองแห 1 ปีการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ