บุคลากร

ผู้บริหาร
LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๘๒๔_1-e1693208146599.jpg
ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาติและผู้อำนวยการ
LINE_ALBUM_2023.6.19_๒๓๐๘๒๔_2-e1698899295553.jpg
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
กรรมการบริหารและนักพัฒนานวัตกรรม
Resize-portrait-82.jpg
ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
Resize-portrait-105.jpg
บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
รองผู้อำนวยการ บริหารงานบุคคล
Resize-portrait-33.jpg
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการทั่วไป
Resize-portrait-4.jpg
จิราวรรณ คุ้มสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานวิชาการ
Resize-portrait-122.jpg
Raquel F. Saso
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program เนอสเซอรี่-อนุบาล
Resize-portrait-77.jpg
Scott Williams
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program ประถมศึกษา
Resize-portrait-90.jpg
วุฒิ วิสกีสกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
Resize-portrait-58.jpg
นูร์ฮัสมา บือโต
หัวหน้างาน Warraphat Learning Sphere
Resize-portrait-8.jpg
ภัคธดา แก้วสองศรี
หัวหน้าระดับเนอสเซอรี่ - เตรียมอนุบาล
Resize-portrait-61.jpg
นัยนา ศรีสว่าง
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
Resize-portrait-10.jpg
ทิพย์วรรณ สุขราช
หัวหน้าระดับอนุบาล 2
Resize-portrait-116.jpg
อากีมิน เซ็งสาเมาะ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 3
Resize-portrait-125.jpg
Cherrilyn Enoslay
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 1
Resize-portrait-119.jpg
Cyrille Grace Devila
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 2
Resize-portrait-96.jpg
Krizelle Joyce Salazar
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 3
Resize-portrait-81.jpg
ณัฐวดี นาคมรกฎ
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3
Resize-portrait-94.jpg
Aliona Honcharova
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3
Resize-portrait-86.jpg
ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.4-6
Resize-portrait-100.jpg
Veronnika Sinitsina
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.4-6
Resize-portrait-5.jpg
ขวัญชนก พุฒซ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Resize-portrait-101.jpg
เสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวกน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Resize-portrait-62.jpg
วีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Resize-portrait-22.jpg
ชนินาถ นิลสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Resize-portrait-54.jpg
กิตติชัย ข่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียะ
Resize-portrait-88.jpg
สิทธิชัย ปักษิณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนกบริหาร
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการทั่วไป
ธารทิพย์ เส้งเซ้ง
ธารทิพย์ เส้งเซ้ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
สิริภรณ์ ฉายห้อง
สิริภรณ์ ฉายห้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
สุภาวดี กาเยาว์
สุภาวดี กาเยาว์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานสารบรรณ
อริสา ขุนฤทธิ์
อริสา ขุนฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นริน จีนเพชร
นริน จีนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส
จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ธนกฤต สุขโสภา
ธนกฤต สุขโสภา
เจ้าหน้าที่การเงิน
บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
รองผู้อำนวยการงานบริหารบุคคล
อรุตา ชูฉางหวาง
อรุตา ชูฉางหวาง
เลขานุการ
ปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
เนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
วินิตญา แก้วนิยม
วินิตญา แก้วนิยม
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
ยุภาวดี วรรณวิล
ยุภาวดี วรรณวิล
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
วาสนา ชัยพัฒน์
วาสนา ชัยพัฒน์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
นันธิดา สุวรรณรัตน์
นันธิดา สุวรรณรัตน์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
จุฑารัตน์ สำราญ
จุฑารัตน์ สำราญ
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
พิมพ์พจี เหมทานนท์
พิมพ์พจี เหมทานนท์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
ญาณิศา เพชรสวัสดิ์
ญาณิศา เพชรสวัสดิ์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
นาฏลดา เกตุแก้ว
นาฏลดา เกตุแก้ว
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
โสภาวดี ทองเสนอ
โสภาวดี ทองเสนอ
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
แผนกอนุบาล
กัญญาวีร์ บุญศรี
กัญญาวีร์ บุญศรี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
จริญญา พุทสองศรี
จริญญา พุทสองศรี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
จารุณี สุดใจ
จารุณี สุดใจ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ชนิดา จำปาศรี
ชนิดา จำปาศรี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ทนงศักดิ์ ช่อผูก
ทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูผู้สอนวิชาดนตรีเด็กเล็ก
ฝาดีฮะห์ บราเฮง
ฝาดีฮะห์ บราเฮง
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ยูรีฮัน รอดกุบ
ยูรีฮัน รอดกุบ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
รัชนีกร สืบแสง
รัชนีกร สืบแสง
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
วรรณนิศา จันทรังษี
วรรณนิศา จันทรังษี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ศิริวรรณ ทิพย์มณี
ศิริวรรณ ทิพย์มณี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
สุภาพร สุวัฒน์กุล
สุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
สุเพ็ญ รักขนาม
สุเพ็ญ รักขนาม
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อนัญญา หนูคล้าย
อนัญญา หนูคล้าย
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อามีน่า กะสิรักษ์
อามีน่า กะสิรักษ์
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อารมย์ พรหมอินจันทร์
อารมย์ พรหมอินจันทร์
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
เจ๊ะอัน วังละ
เจ๊ะอัน วังละ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
เปรมกมล คำนวนจิตร
เปรมกมล คำนวนจิตร
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
เสาวลักษณ์ คงขาว
เสาวลักษณ์ คงขาว
ครูผู้สอนวิชาดนตรีเด็กเล็ก
แผนกประถมศึกษา
กัญจ์หทัย ช้างกลาง
กัญจ์หทัย ช้างกลาง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร
กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร
ครูผู้สอนวิชาพลวัฒสังคม
ชยุตรา ทองอ่อน
ชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์
นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ปรีดา หวังนุรักษ์
ปรีดา หวังนุรักษ์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
พัชร์สิตา อนันตวัชร์จิรา
พัชร์สิตา อนันตวัชร์จิรา
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
error: