บุคลากร

ผู้บริหาร
LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๘๒๔_1-e1693208146599.jpg
ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาติและผู้อำนวยการ
LINE_ALBUM_2023.6.19_๒๓๐๘๒๔_2-e1698899295553.jpg
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
กรรมการบริหารและนักพัฒนานวัตกรรม
Resize-portrait-82.jpg
ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
Resize-portrait-105.jpg
บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
รองผู้อำนวยการ บริหารงานบุคคล
Resize-portrait-33.jpg
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการทั่วไป
-scaled.jpg
ปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
Resize-portrait-4.jpg
จิราวรรณ คุ้มสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานวิชาการ
Resize-portrait-122.jpg
Raquel F. Saso
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program เนอสเซอรี่-อนุบาล
Resize-portrait-8.jpg
ภัคธดา แก้วสองศรี
หัวหน้าระดับเนอสเซอรี่ - เตรียมอนุบาล
Alexander James Dorey
Alexander James Dorey
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3
Cherrilyn Enoslay
Cherrilyn Enoslay
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 1
Cyrille Grace Devila
Cyrille Grace Devila
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 2
Krizelle Joyce Salazar
Krizelle Joyce Salazar
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 3
Scott Williams
Scott Williams
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program ประถมศึกษา
กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร
กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จริญญา พุทสองศรี
จริญญา พุทสองศรี
หัวหน้าระดับอนุบาล 3
ชนินาถ นิลสุวรรณ
ชนินาถ นิลสุวรรณ
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณัฐวดี นาคมรกฎ
ณัฐวดี นาคมรกฎ
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3
ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ
ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.4-6
นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์
นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์
หัวกน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นูรสามีมี เปาะแม
นูรสามีมี เปาะแม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นูร์ฮัสมา บือโต
นูร์ฮัสมา บือโต
หัวหน้างาน Warraphat Learning Sphere
วีรยุทธ บุญนุ้ย
วีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สมนึก พุฒซ้อน
สมนึก พุฒซ้อน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
สิทธิชัย ปักษิณ
สิทธิชัย ปักษิณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สุภาภรณ์ ยงสืบชาติ
สุภาภรณ์ ยงสืบชาติ
หัวหน้าระดับอนุบาล 2
อารมณ์ ชัยวร
อารมณ์ ชัยวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เปรมกมล คำนวนจิตร
เปรมกมล คำนวนจิตร
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
เสาวลักษณ์ ธนสาร
เสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
แผนกบริหาร
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการทั่วไป
ธารทิพย์ เส้งเซ้ง
ธารทิพย์ เส้งเซ้ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
สิริภรณ์ ฉายห้อง
สิริภรณ์ ฉายห้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
สุภาวดี กาเยาว์
สุภาวดี กาเยาว์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานสารบรรณ
อริสา ขุนฤทธิ์
อริสา ขุนฤทธิ์
หัวหน้างานอาหารและโภชนาการนักเรียน
นริน จีนเพชร
นริน จีนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส
จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ธนกฤต สุขโสภา
ธนกฤต สุขโสภา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อรุตา ชูฉางหวาง
อรุตา ชูฉางหวาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
เนติวิชญ์ ดีประเสริฐ
เนติวิชญ์ ดีประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
เนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
วินิตญา แก้วนิยม
วินิตญา แก้วนิยม
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
ยุภาวดี วรรณวิล
ยุภาวดี วรรณวิล
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
วาสนา ชัยพัฒน์
วาสนา ชัยพัฒน์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
นันธิดา สุวรรณรัตน์
นันธิดา สุวรรณรัตน์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
จุฑารัตน์ สำราญ
จุฑารัตน์ สำราญ
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
พิมพ์พจี เหมทานนท์
พิมพ์พจี เหมทานนท์
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
นาฏลดา เกตุแก้ว
นาฏลดา เกตุแก้ว
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
โสภาวดี ทองเสนอ
โสภาวดี ทองเสนอ
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
สุภาพร สุวัฒน์กุล
สุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูประจำชั้นระดับเนอสเซอรี่
เจตินาฎ เกียรติเสรีกุล
เจตินาฎ เกียรติเสรีกุล
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล
แผนกอนุบาล
กัญญาวีร์ บุญศรี
กัญญาวีร์ บุญศรี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
จริญญา พุทสองศรี
จริญญา พุทสองศรี
หัวหน้าระดับอนุบาล 3
จารุณี สุดใจ
จารุณี สุดใจ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ชนิดา จำปาศรี
ชนิดา จำปาศรี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ทนงศักดิ์ ช่อผูก
ทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูผู้สอนวิชาดนตรีเด็กเล็ก
ทิพย์วรรณ สุขราช
ทิพย์วรรณ สุขราช
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
นัยนา ศรีสว่าง
นัยนา ศรีสว่าง
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ฝาดีฮะห์ บราเฮง
ฝาดีฮะห์ บราเฮง
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ยูรีฮัน รอดกุบ
ยูรีฮัน รอดกุบ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
รัชนีกร สืบแสง
รัชนีกร สืบแสง
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
วรรณนิศา จันทรังษี
วรรณนิศา จันทรังษี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
ศิริวรรณ ทิพย์มณี
ศิริวรรณ ทิพย์มณี
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
สุเพ็ญ รักขนาม
สุเพ็ญ รักขนาม
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อนัญญา หนูคล้าย
อนัญญา หนูคล้าย
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อากีมิน เซ็งสาเมาะ
อากีมิน เซ็งสาเมาะ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
อารมย์ พรหมอินจันทร์
อารมย์ พรหมอินจันทร์
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
เจ๊ะอัน วังละ
เจ๊ะอัน วังละ
ครูประจำชั้นระดับอนุบาล
เปรมกมล คำนวนจิตร
เปรมกมล คำนวนจิตร
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
เสาวลักษณ์ คงขาว
เสาวลักษณ์ คงขาว
ครูผู้สอนวิชาดนตรีเด็กเล็ก
แผนกประถมศึกษา
กัญจ์หทัย ช้างกลาง
กัญจ์หทัย ช้างกลาง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กัญญาพัชร สาระอาภรณ์
กัญญาพัชร สาระอาภรณ์
ครูผู้สอนวิชาพลวัฒสังคม
กิตติชัย ข่วยแก้ว
กิตติชัย ข่วยแก้ว
ครูผู้สอนรายวิชาดนตรีสากล
กิตติพงศ์ แสดง
กิตติพงศ์ แสดง
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
กุลณัฐ ใจสมุทร
กุลณัฐ ใจสมุทร
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
กุลภัสส์ ขินจากพรรดิ์
กุลภัสส์ ขินจากพรรดิ์
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
ขวัญชนก พุฒซ้อน
ขวัญชนก พุฒซ้อน
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
จันจิรา แสงจันทร์ศิริ
จันจิรา แสงจันทร์ศิริ
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
ชยุตรา ทองอ่อน
ชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ซินฟียา นุ้ยไสน
ซินฟียา นุ้ยไสน
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ญาณิศา ชูเมือง
ญาณิศา ชูเมือง
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
ณัชพร อุดมรัตน์
ณัชพร อุดมรัตน์
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
นพดล แสงสุวรรณ
นพดล แสงสุวรรณ
ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์
นลพรรณ มณี
นลพรรณ มณี
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีดา หวังนุรักษ์
ปรีดา หวังนุรักษ์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
พัชชฎาภา พลเพชร
พัชชฎาภา พลเพชร
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
มุกอันดา วณิชวิชรกุล
มุกอันดา วณิชวิชรกุล
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
รัตมณี พัฒโณ
รัตมณี พัฒโณ
ครูผู้สอนรายวิชาดนตรีไทย
ศิริลักษณ์ ดำบาร์
ศิริลักษณ์ ดำบาร์
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
สุทธิกานต์ หลีเพิ่มสุข
สุทธิกานต์ หลีเพิ่มสุข
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP 
สุนิตา สิทธิชัย
สุนิตา สิทธิชัย
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
หทัยชนก เกื้อพันธ์
หทัยชนก เกื้อพันธ์
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
อนิตา หมัดอัด
อนิตา หมัดอัด
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ
อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
อัจฉราวดี ชูเกตุ
อัจฉราวดี ชูเกตุ
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
อารีดา สาหมาน
อารีดา สาหมาน
ครูผู้สอยรายวิาภาษาไทย
ไชยยา ภูมินา
ไชยยา ภูมินา
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ครูชาวต่างประเทศ
Abidin Erman Yavuz
Abidin Erman Yavuz
ครูผู้สอน Dual Language Program
Adel	Champion
Adel Champion
ครูผู้สอน Dual Language Program
Alexander James Dorey
Alexander James Dorey
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3
Chandree Teich
Chandree Teich
ครูผู้สอน Dual Language Program
Cherrilyn Enoslay
Cherrilyn Enoslay
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 1
Cherry L.Catalan
Cherry L.Catalan
ครูผู้สอน Dual Language Program
Cyrille Grace Devila
Cyrille Grace Devila
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 2
Emmerize Maré
Emmerize Maré
ครูผู้สอนห้องเรียน DLP  ระดับเนอสเซอรี่
Joanne Joyce P.Amit
Joanne Joyce P.Amit
ครูผู้สอน Dual Language Program
Juan-Maré van Dyk
Juan-Maré van Dyk
ครูผู้สอน Dual Language Program
Konstantin Shustriakov
Konstantin Shustriakov
ครูผู้สอน Dual Language Program
Krizelle Joyce Salazar
Krizelle Joyce Salazar
หัวหน้างาน Dual Language Program อนุบาล 3
Marie Cate Praga Rivas
Marie Cate Praga Rivas
ครูผู้สอน Dual Language Program
Marieme C.Musong
Marieme C.Musong
ครูผู้สอน Dual Language Program
Nikki Mae Carbon
Nikki Mae Carbon
ครูผู้สอน Dual Language Program
Quintin Mare
Quintin Mare
หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.4-6
Raquel F. Saso
Raquel F. Saso
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program เนอสเซอรี่-อนุบาล
Scott Williams
Scott Williams
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program ประถมศึกษา
Shantel Sambayi
Shantel Sambayi
ครูผู้สอน Dual Language Program
Vanessa Callano
Vanessa Callano
ครูผู้สอน Dual Language Program
Vincent Mae Oronos
Vincent Mae Oronos
ครูผู้สอน Dual Language Program
error: