WLS

กิจกรรมเสริมหลักสูตรฐานสมรรถนะวรพัฒน์เลิร์นนิ่งสเปียร์ Warraphat Learning Sphere
“อาคารวรพัฒน์นวสิกขา” เกิดขึ้นมาพร้อมการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Learning Platform) ที่เลือกได้หลากหลายไม่เพียงใช้สถาปัตยกรรมเพื่อการเรียนรู้กับการตกแต่งทางกายภาพ แต่หมายรวมถึงความเป็นพลวัตในการเอื้อและจัดการเรียนรู้ภายในสถานที่แห่งนี้ ด้วยการวิจัยและพัฒนานำเอาสถาปัตยกรรมเพื่อการเรียนรู้มาใช้ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนานิเวศวิทยาศึกษา (Ecology of Education) สอดคล้องกับการนำหลักสูตรการศึกษาสู่การปฏิบัติ อีกทั้งการสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรายบุคคลในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้วรพัฒน์เลิร์นนิ่งสเปียร์ (Warraphat learning sphere) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง “วรพัฒน์เลิร์นนิ่งสเปียร์ (Warraphat Learning Sphere)” โปรแกรมหรือกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมที่ดำเนินการคู่ขนานกับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะวรพัฒน์แอคทีฟแอนด์กรีน (Warraphat Active and Green Curriculum) และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยส่งเสริมวิชาการและพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาปัญญาภายในอันมีรากฐานมาจากการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions หรือ EF) พัฒนาทักษะการเสริมสร้างความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่นและรับรู้ได้ถึงความสามารถของตนเอง กำหนดเป้าหมายและตัดสินใจลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อในศักยภาพแห่งตน มองความท้าทายเป็นสิ่งน่าพิชิต ฟื้นตัวจากความผิดหวังได้อย่างรวดเร็วด้วยความเชื่อว่าตนเองสามารถพยายามให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นผู้ที่มองว่าอุปสรรคนั้นไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้แต่เป็นโอกาส นำไปสู่ทักษะการจัดการตนเอง (Self – Management) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะแห่งตนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ออกเป็น 7อาณาจักรการเรียนรู้ ดังนี้

error: