ประวัติและแนวคิด

โรงเรียนวรพัฒน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองเรียน ๒ เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คำว่า “วรพัฒน์” ตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายถวิล  ชูกำเนิด และ นางเสาวณีย์  พัฒโณ หมายถึง การพัฒนาที่เป็นเลิศ ซึ่งในรุ่นต่อมาได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า ความเป็นเลิศต้องเกิดจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นคำว่า “วรพัฒน์” จึงหมายถึง การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

Warraphat School, located in the Khlong Rien 2 community, is a pre-kindergarten to grade 6 school that falls under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission. It was founded on May 16, 1990.

The name “Warraphat” was coined by the school’s founders, Mr. Tawin Chukamnerd and Ms. Saowanee Pattano, to mean “excellent development”. Over time, the term has evolved to convey the idea that excellence should be achieved through constant development, giving rise to the meaning of “Warraphat” as “unceasing development.” The school takes pride in this philosophy and strives to instill it in its students.

โรงเรียนวรพัฒน์เป็นโรงเรียนทางเลือก มุ่งจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกในสิ่งที่สนใจ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนวรพัฒน์ใช้รูปแบบการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทำงานเป็นทีมเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งผู้เรียนรวมไปถึงครูผู้สอนและบุคลากร ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Warraphat School is an alternative educational institution emphasizing various learning opportunities, allowing learners to pursue their interests. The school adopts a student-centered learning model that encourages students, teachers, and parents to participate in the learning process.

The school also adopts modern teaching styles that align with society’s changing needs. The school’s educational personnel work together to organize various activities that provide channels for learners to showcase their potential.

The school’s vision is to promote and develop the potential of both learners and teachers, making it an area for educational innovation.

โรงเรียนวรพัฒน์สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านสื่อ กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษา เช่น

สนาม BBL (Brain-Based Learning) เป็นสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ช่วยในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย, สนามเด็กเล่น, สนามบาสเกตบอล, แปลงสาธิตการเกษตร. สระว่ายน้ำ. ศูนย์การเรียนรู้ Warraphat Learning Sphere ห้องสื่อสารสนเทศ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ

Warraphat School provides an atmosphere that fosters and aids learners in realizing their potential through various means, such as media, activities, and age-appropriate learning spaces. This inclusive approach spans from early childhood to elementary levels.

The school boasts an array of facilities, such as the BBL (Brain-Based Learning) playground, designed based on principles of brain development to enhance physical fitness among young children. Additionally, the school features various amenities such as playgrounds, basketball courts, agricultural demonstration plots, swimming pools, learning centers, a Warraphat Learning Sphere, a media room, a music room, and an art room.

ครูผู้สอนมีความสามารถที่หลากหลาย เช่น สามารถสื่อสารได้มากกว่า ๑ ภาษา ครูผู้สอนชาวไทยสามารถทำงานร่วมกับครูผู้สอนชาวต่างชาติได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้น มีความสามารถทางดนตรี ศิลปะ สามารถผลิตสื่อให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและทันสมัย และมีความรู้ทางโภชนาการที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผู้เรียน

Teachers at Warraphat School possess various abilities, including proficiency in multiple languages, which enables Thai teachers to work effectively with foreign teachers. They are innovative and adept at designing media and activities appropriate for each class of learners. Additionally, they possess talents in music and art and can produce modern media to aid student learning. Understanding nutrition is crucial to promoting learners’ growth, and teachers have the necessary knowledge.

โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น BBL (Brain-Based Learning), PBL (Problem Based Learning), PA (Project Approach), OA (Open Approach), LS (Lesson Study), บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, หลักสูตรจังหวะก้าวเพลินปัญญา, กิจวัตพัฒนานิสัยที่ดีงาม และการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนสุนทรียะ

Warraphat School is always prepared in all aspects and continually strives to develop innovative educational approaches and modern learning management models. These approaches include BBL (Brain-Based Learning), PBL (Problem-Based Learning), PA (Project Approach), OA (Open Approach), LS (Lesson Study), House of Little Scientists, Rhythm for Pleasant Wisdom Course, Good Habit Development Routine, and the use of Iddhipada 4 principles in learning aesthetics.

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา เช่น ความร่วมมือด้านเครือข่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อีกทั้งมีส่วนร่วมในเครือข่ายโรงเรียน เช่น โรงเรียนลำปลายมาศ กลุ่มเบญจมิตร บวก๑ กลุ่มศุภมิตร ความร่วมมือจากต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

เครือข่ายด้านศาสนา เช่น วัดคลองเรียน มัสยิด โบสถ์ และเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนคลองเรียน ๒ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลหาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Warraphat School collaborates with experts from both the school and higher education levels, such as those in innovation networks, including Prince of Songkhla University, Khon Kaen University, Thaksin University, and Songkhla Rajabhat University.

The school also engages in school networks, such as Lamplaimat School, Benjamitr Group plus 1, and Suphamitr Group. Additionally, the school has established international collaborations with countries like Malaysia and Indonesia.

The school collaborates with religious networks, including Wat Klong Rien, mosques, and churches. Moreover, it maintains strong ties with nearby community networks such as Klong Rien 2 Community, Rajyindee Hospital, Hat Yai Hospital, Diana Department Store, and Central Festival Hatyai Department Store.

 

ปรัชญาทางการศึกษาของสถานศึกษา (Philosophy)

 

 

 

 

วรพัฒน์นวสิกขา: การศึกษาสมัยใหม่ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

“วร” แปลว่า ประเสริฐ

“พัฒน์” แปลว่า การพัฒนา

“นว” แปลว่า ใหม่

“สิกขา” แปลว่า การศึกษา

Worapat Nawasikkha: A Modern Education for the prosperity of life and society

“Vara” means noble.

“Phat” means development.

“Nawa” means new.

“Sikkha” means education.

“วรพัฒน์นวสิกขา” มีรากฐานการพัฒนามาจากปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Deconstructivism) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) และทฤษฎี Social Constructionism เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การค้นหาและการลงมือทำในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิต สิ่งจำเป็น สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่ พื้นที่ที่เปิดกว้างทางความคิด ไร้กรอบ แต่ยังคงกติกา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำอย่างจริงจังด้วยตนเอง เอื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ที่ไม่แปลกแยกจากชีวิตจริงในศตวรรษที่ ๒๑

นิยามการศึกษาสมัยใหม่ของโรงเรียนวรพัฒน์ คือ วิชาการสมัยใหม ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเด็ก ๆ ของโรงเรียนวรพัฒน์ให้มีสมรรถนะหลักสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ มีสุนทรียะ มีทักษะชีวิต ไปอย่างพร้อมเพรียง และตั้งมั่นว่าเด็กวรพัฒน์มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนรักการเรียนรู้ มีความเป็นนวัตกร มีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่นำตนเองให้เกิดปัญญามีจิตจริยธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

The roots of Voraphat Nawasikkha can be traced back to Progressivism, Deconstructivism, Constructivist Theory, and Social Constructionism. This approach to education management represents a new dimension, where learners, parents, and those involved agree that students require space to learn, discover, and engage in meaningful activities that align with their values and interests. A lack of boundaries characterizes this open-minded space. However, it is still governed by rules, allowing students to take action and learn essential skills applicable to the real world.

At Warraphat School, modern education emphasizes the development of core competencies, including knowledge, aesthetics, and life skills. We firmly believe that students should have a high quality of life, a love for learning, be innovative, possess citizenship and global citizenship qualities, and be able to lead themselves toward creating wisdom and morality in the 21st century.

 

แนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบยึดโยงกับการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา

องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร ให้ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกงานคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือใหม่ ๆ ช่วยให้การจัดการการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงใช้ข้อมูลความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กรสองภาคส่วนสำคัญ

หลักสูตรสถานศึกษา Active and green เน้นการพัฒนาผู้เรียนนำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม มีคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ ดังภาพ

The central concept behind developing the entire school system is related to transforming it into an institution that fosters educational innovation.

This means that the school organization aims to alter its characteristics and behaviors in response to the changing global context where knowledge and innovation are critical in creating value.

To achieve this, the organization emphasizes empowering executives, teachers, and all educational staff at every level to continually develop novel approaches, implement process improvements, and devise new tools that enhance the efficiency and effectiveness of learning. Such efforts significantly impact the quality of education and the outcomes of the learners. Moreover, the organization leverages the integration of information technology and knowledge networks within and outside the institution to support these endeavors further.

The Active and Green Curriculum aims to nurture learners into becoming intellectual and ethical leaders. As illustrated in the image, this is accomplished through three significant aspects.

 

๑. Active and Green Learner คือ ผู้เรียนที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม มีคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ

 

  • การเป็นผู้เรียนที่มีพฤติกรรมรักการเรียนรู้

 

  • การเป็นผู้เรียนที่มีเครื่องมือในการเรียนรู้เป็นของตนเอง

 

  • การเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ด้วยสมรรถนะแห่งตนและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดี มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย

1 An Active and Green Learner is an individual who strives to develop their intellectual and ethical qualities. This type of learner possesses three crucial characteristics:

Firstly, they are fond of learning and engage in learning activities with enthusiasm and passion.

Secondly, they use their personalized learning tools to facilitate their learning process effectively.

Lastly, they apply what they learn to practical situations aligning with their goals and objectives. They demonstrate self-efficacy and high-level thinking skills while exhibiting virtuous qualities. Additionally, they can take charge of their learning experience and steer it towards a specific purpose.

๒. Active and Green innovator คือ นวัตกรที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆ (Generative Learning) การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning) และการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)

2 An Active and Green innovator is an individual who strives to develop their wisdom and ethical mind through innovative endeavors. The main objective is to enhance student education quality by transforming them into innovation creators. This is accomplished through:

Purposeful Learning is when the learning process is adapted to encourage inspiration and foster a solid commitment to living powerfully and meaningfully.

Generative Learning is when the learning process is adapted to nurture creativity and develop the ability to create innovations.

Mindful Learning is when the learning process is adapted to instill a sense of public-mindedness and an appreciation for the common good.

Result-Based Learning: the learning process is adjusted to focus on achieving specific goals and objectives.

 

๓. Active and Green citizen คือ การเป็นพลเมืองที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรมทั้งความเป็นพลเมืองและพลโลก การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรโดยเครื่องมือสำคัญ คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพภายในโรงเรียน และใช้นวัตกรรม Lesson study เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน

 

  • การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบของหน่วยบูรณาการ

 

  • การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา จัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก กลุ่มวิชาบูรณาการ และกลุ่มโปรแกรมเสริมหลักสูตรสร้างทางเลือกให้กับนักเรียน

3  Active and Green citizen is being a citizen who brings himself to be intellectual and ethical both citizen and global citizen. The curriculum development was carried out in conjunction with personnel development. The important tools were to create a learning community for professional development within the school and Lesson Study innovation was used as an important tool for personnel development and classroom quality improvement.

Learning management at the early childhood level focuses on children learning through experience in the form of integrated units.

Learning management at the primary level is divided into three groups, which are the main learning subjects: integration subjects and extracurricular programs to create options for students.

 

“อาคารวรพัฒน์นวสิกขา” เกิดขึ้นมาพร้อมการออกแบบ learning platform ที่เลือกได้หลากหลายไม่เพียงใช้สถาปัตยกรรมเพื่อการเรียนรู้กับการตกแต่งทางกายภาพ แต่หมายรวมถึงความเป็นพลวัตในการเอื้อและจัดการเรียนรู้ภายในสถานที่แห่งนี้ “Warraphat Learning Sphere” ให้ความหมายถึงการเรียนรู้ที่หมุนไปคล้ายทรงกลมไม่มีที่สิ้นสุด และผู้เรียนมีสิทธิเลือกได้ด้วยตนเอง ประกอบไปด้วย

The “Warraphat Nawasikkha Building” offers various learning platforms that go beyond the traditional use of architecture and physical decor but also include dynamic facilitation and organization of learning within the space. The “Warraphat Learning Sphere” is a learning approach that revolves like an infinite sphere, allowing learners to choose for themselves. It includes:

๑. Reading Sphere เพื่อบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านและหล่อเลี้ยงความรักการเรียนรู้

๒. Language Sphere ศูนย์ภาษาต่างประเทศที่นอกจากจะมีหนังสือแล้วยังมี Board Game พัฒนาภาษา และDigital learning Platform Little bridge และอื่น ๆ เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ และทำได้ด้วยตนเอง

๓. Math – Science – Coding – Robotics Sphere ทดลองวิทยาศาสตร์ เขียน code เล่นกับหุ่นยนต์ ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ

๔. Art Sphere การออกแบบในลักษณะแกลอรี่ให้เด็กที่รักการสร้างสรรค์งานศิลปะในแนว more than art สร้างเสริมธรรมะแห่งความสำเร็จ อิทธิบาท 4 ตรงนี้ได้อย่างดี

๕. Media Lab and Studio ตอบสนองเด็กในยุคดิจิทัล กับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพออกสู่สังคมในรูปแบบที่ทันสมัยและทันใจ

๖. ศูนย์ดนตรีสากล ดนตรีไทย และศิลปะการแสดง คือ ด้วยความตั้งใจตั้งแต่ยุคก่อตั้งว่าเด็กวรพัฒน์ทุกคนต้องเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลได้อย่างเลิศ อย่างน้อยคนละ ๑ เครื่องดนตรี

การวิจัยและพัฒนานำเอาสถาปัตยกรรมเพื่อการเรียนรู้มาใช้ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนา Ecology of education สอดคล้องกับการนำหลักสูตรการศึกษาสู่การปฏิบัติ อีกทั้งการสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรายบุคคลในรูปแบบ Warraphat learning sphere ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้มากกว่า ๗๐ โปรแกรมตามความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

The Reading Sphere fosters a reading habit and a love for learning.

The Language Sphere is a foreign language center that provides books, board games, digital learning platforms such as Little Bridge, and other tools to help improve English proficiency.

The Math-Science-Coding-Robotics Sphere includes science experiments, coding, playing with robots, and research on various science fields.

The Art Sphere, designed as a gallery for children who love to create, to promote the values of Dhamma of success and Iddhipada 4

The Media Lab and Studio caters to children in the digital age and teaches society effective communication in modern, instantaneous ways.

The Center for International Music, Thai Music, and Performing Arts aims to have every Voraphat student proficient in at least one Thai or international musical instrument.

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสถานศึกษา

โรงเรียนวรพัฒน์เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่สร้างสมรรถนะผู้เรียน กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

Worapat School is a modern educational institution focused on innovation, providing learners with the competencies needed to confront change and promote individual and societal prosperity.

 

พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา

 

  • ด้านที่ ๑. สร้างสรรค์การศึกษาสมัยใหม่ นวัตกรและนวัตกรรม

 

  • ด้านที่ ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะแอ็คทีฟแอนด์กรีน (Active & Green)

 

  • ด้านที่ ๓. สร้างและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) สำหรับการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

 

  • ด้านที่ ๔. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บ่มเพาะผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะแห่งตน

 

  • ด้านที่ ๕. สร้างระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้แบบแอ็คทีฟแอนด์กรีน (Active & Green)

 

Mission
Create modern education innovators and innovation
Develop a curriculum based on Active and Green competency
Create and develop a digital platform for learning and management
Build a community of learning, nurture learners to have essential competencies and self-efficacy
Build an Ecosystem for Active and Green Learning

 

 

 

คุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 

โรงเรียนวรพัฒน์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพภายในตนเอง มีความแตกต่าง โรงเรียนมีหน้าที่บ่มเพาะ เอื้ออำนวย ส่งเสริมช่วยเหลือ และพัฒนาให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง จึงได้พัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์แอ็คทีฟแอนด์กรีน (Active and Green)” โดย Active หมายถึง การนำตนเองให้เกิดปัญญา และ Green หมายถึง การสร้างคุณค่าแท้และจริยธรรม โรงเรียนได้ศึกษาแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ที่เคารพความเป็นมนุษย์และเคารพความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ออกแบบหลักสูตรที่ไม่เน้นเพียงวิชาการแต่เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น (Competency-based curriculum) การเสริมสร้างประสบการณ์ (Activities and experience curriculum) การบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้เชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมรอบตัว (Integrated social process and life function curriculum) การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามหนทางที่ตนเองถนัดและสนใจ (Individual curriculum) การดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมความเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล (Personalized curriculum) การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอล (Media Information and Digital Literacy curriculum) และการตระหนักรู้ เข้าใจ รัก ธำรงไว้ซึ่งรากเหง้าและถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ซึ่งมีองค์ประกอบการพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้

Woraphat School is dedicated to evolving into an innovative institution, prioritizing contemporary education aligned with the dynamic shifts of the 21st century. Rooted in the belief that each learner possesses unique potential, we recognize the diversity among students. The school is responsible for nurturing, facilitating, promoting, and guiding students towards discovering their potential and paths.

To fulfill this commitment, we have developed the “Worapat Active and Green School Curriculum (Active and Green).” The term “Active” embodies the notion of self-leadership in acquiring wisdom, while “Green” signifies the creation of authentic, ethical value. Our curriculum is shaped by modern educational principles, emphasizing holistic education that honors the humanity and diversity of each student.

The curriculum is designed not merely to focus on academic pursuits but also to prioritize the development of essential competencies. This includes fostering experiences through activities and experience-based curriculum, integrating learning with real-life and societal contexts through an integrated social process and life function curriculum, and nurturing individual potential and interests through an individualized curriculum.

Moreover, we emphasize care and assistance, promoting the uniqueness of each individual through a personalized curriculum. We also address citizenship in the digital age through a Media Information and Digital Literacy curriculum. Additionally, we instill awareness, understanding, love, and preservation of one’s roots and homeland.

Our curriculum embodies three crucial components for student development:

 1. Holistic Competency-Based Learning: Focusing on developing essential competencies beyond academic achievement.
 2. Integrated Experiences: Connecting learning with real-life and societal contexts to enhance students’ understanding and application of knowledge.
 3. Individualized Pathways: Tailoring education to cater to each student’s unique interests, expertise, and potential, fostering personal growth and fulfillment.

 

คุณลักษณะActive and Green Learner ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

มีพฤติกรรมรักการเรียนรู้ มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ การสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การจัดระบบและกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Characteristics of Active and Green Learners:
1. Passion for Learning: Active and Green learners love learning. They actively engage in the learning process, utilize various learning tools, and strive to achieve the goals they have set for themselves.

2. Alignment with Competency-Based Curriculum: These learners demonstrate consistency with the aims of the competency-based curriculum. They understand and apply the essential competencies required for success in various fields.

3. Effective Communication: Active and Green learners communicate intelligently, creatively, and powerfully. They take responsibility for their communication skills and use them effectively to contribute positively to society.

4. Organizational Skills: These learners possess strong organizational skills. They can effectively organize work systems and processes to achieve their goals efficiently and effectively.

5. Entrepreneurial and Leadership Skills: Active and Green learners demonstrate entrepreneurial spirit and leadership qualities. They can navigate and manage conflicts effectively, even in complex situations, while inspiring others towards common goals.

6. Understanding of the World: These learners deeply understand the basics of various phenomena in the world and universe. They are curious and continuously seek to expand their knowledge and understanding.

7. Technology Literacy: Active and Green learners have access to technology knowledge. They understand how to use technology daily while recognizing the importance of sustainable living in harmony with nature. They strive to leverage technology for positive impact while minimizing adverse environmental effects.

๒. คุณลักษณะ Active and Green innovator การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นนวัตกร สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Characteristics of Active and Green Innovators:

Developing students to become innovators who are consistent with the goals of the competency-based curriculum; they comprehend fundamental aspects of worldly and universal phenomena. They possess knowledge and access to technology for sustainable living in harmony with nature.

๓. คุณลักษณะ Active and Green citizen ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลเมืองที่มีปัญญาและมีจริยธรรม สอดคล้องจุดมุ่งหมายหลักสูตรฐานสมรรถนะ สื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

โรงเรียนวรพัฒน์มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้เรียนที่สามารถนำตนเองให้เกิดปัญญาเป็นผู้เรียนที่เข้าถึงคุณค่าแท้และจริยธรรม พัฒนาผู้เรียนสู่การนำตนเองให้เกิดปัญญามีความเป็นนวัตกรที่เข้าถึงคุณค่าแท้และจริยธรรมของการเป็นนวัตกร พัฒนาผู้เรียนสู่การนำตนเองให้เกิดปัญญามีความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ภูมิภาค  ประเทศและโลกที่เข้าถึงคุณค่าแท้และจริยธรรมของความเป็นพลเมือง โรงเรียนวรพัฒน์ให้ความสำคัญในการนำหลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Active Learning) เป็นพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตร จัดประสบการณ์ จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการพัฒนาสมรรถนะของสมอง (Executive Function: EF) เพื่อพัฒนาพื้นฐานการคิดและการใช้ชีวิตที่สำเร็จ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต

Characteristics of Active and Green Citizens:

These citizens exhibit intelligence and ethical behavior, aligning with the objectives of the competency-based curriculum. They communicate effectively, creatively, and responsibly for themselves and society. They demonstrate responsible conduct, embodying morality and ethics as Thai and global citizens.

Warraphat School aims to cultivate students who can lead themselves toward wisdom and embody actual values and ethics. They strive to develop students into intelligent innovators who understand the genuine value and ethics associated with innovation. Additionally, the school endeavors to mold students into intelligent citizens at local, regional, national, and global levels, instilling in them the true essence of citizenship.

Warraphat School prioritizes self-directed learning principles (Active Learning) in curriculum design. Through experiential learning and various student development activities, the school emphasizes enhancing brain performance (Executive Function: EF), laying the foundation for successful thinking and living. The ultimate objective is for students to acquire core competencies essential for employment, problem-solving, and life in general.

การกำหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน (School Core Competency)

ระดับอนุบาล

 

  • สมรรถนะที่ ๑ เด็กมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ และมีอิสระในการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเองและชื่นชมยินดีต่อผลงานของผู้อื่น

 

  • สมรรถนะที่ ๒ เด็กมีนิสัยที่ดีงาม ในการปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม สาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อม

 

  • สมรรถนะที่ ๓ เด็กสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ มั่นใจ ได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความเข้าใจวัฒนธรรม รวมถึงรับผิดชอบต่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิด

 

  • สมรรถนะที่ ๔ เด็กปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

  • สมรรถนะที่ ๕ เด็กมีทักษะการคิดหลากหลาย รักในการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อการคิดและปฏิบัติของตนเอง ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

 

  • สมรรถนะที่ ๖ เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวและการทำประโยชน์ต่อสังคม

 

  • สมรรถนะที่ ๗ เด็กรักการพัฒนาทักษะทางภาษา ใช้คำศัพท์ที่เรียนมาเพื่อสื่อสาร สรุปประเด็น และเชื่อมโยงเรื่องราวสู่ชีวิตจริง

 

 • Competency 1: Children demonstrate knowledge and basic skills in utilizing materials and equipment, fostering the freedom to craft creative pieces. They take pride in their own work and appreciate the efforts of others.
 • Competency 2: Children exhibit positive habits in self-care, interactions with others, and stewardship of society and the environment, including public property.
 • Competency 3: Children naturally and confidently communicate in at least two languages, with an understanding of diverse cultures. They take responsibility for effective communication and idea exchange.
 • Competency 4: Children adapt to changing situations and coexist harmoniously with others, embracing flexibility and contentment in their lives.
 • Competency 5: Children demonstrate diverse thinking skills, showing enthusiasm for problem-solving and taking action. They exhibit responsibility for their thoughts and actions, showing resilience, determination, and patience in tackling challenges.
 • Competency 6: Children demonstrate care for the environment and the natural world, actively contributing to society’s well-being through environmental stewardship.
 • Competency 7: Children show a passion for developing language skills, effectively using acquired vocabulary to communicate, articulate issues, and relate stories to real-life contexts.

ระดับประถมศึกษา

 

  • สมรรถนะที่ ๑ นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสังคม

 

  • สมรรถนะที่ ๒ นักเรียนมีนิสัยที่ดีและเคารพในความแตกต่าง

 

  • สมรรถนะที่ ๓ นักเรียนมีความคิดบวก และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้

 

  • สมรรถนะที่ ๔ นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีตรรกะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้

 

  • สมรรถนะที่ ๕ นักเรียนมั่นใจในศักยภาพตนและพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

  • สมรรถนะที่ ๖ นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้หลากหลาย และแสดงออกถึงความเป็นพลโลกในการดำเนินชีวิต
 • Competency 1: Students demonstrate creative use of technology to innovate and contribute to societal development.
 • Competency 2: Students exhibit good manners and respect for diversity, valuing individual differences.
 • Competency 3: Students maintain a positive mindset and can adapt to changing circumstances with resilience.
 • Competency 4: Students confidently think critically, express their opinions logically, and effectively solve problems.
 • Competency 5: Students possess confidence in their abilities and are eager to engage in continuous development.
 • Competency 6: Students proficiently utilize multiple languages for communication, demonstrating empathy and compassion.

 

error: