ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา
School concept: วรพัฒน์นวสิกขา นักเรียนที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรมด้วยการศึกษาสมัยใหม่

โดยนักเรียนที่มีปัญญาและมีจิตจริยธรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้

School Concept: Warraphat Navasikkha Elementary, cultivate intellectual and ethical maturity through modern education.

We aim to nurture students who embody wisdom and morality, characterized by the following three principles:


๑. Active and Green Learner

คือ ผู้เรียนที่รักการเรียนรู้ มีเครื่องมือในการเรียนรู้ นำตนเองสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง

 รักและเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าในตนและผู้อื่น ดูแล ควบคุมและจัดการกับอารมณ์ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติรู้ตัว

Active and Green Learner
An Active and Green Learner is characterized by a passion for learning, equipped with the necessary tools to pursue knowledge independently. They take charge of their learning journey, leveraging their innate potential, skills, and abilities to accomplish their objectives. These learners possess self-confidence and a strong belief in their capabilities, valuing themselves and others. They exhibit emotional intelligence, managing their emotions effectively and approaching challenges with conscious awareness and problem-solving skills.

๒. Active and Green Innovator คือ

ผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มีทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดเป็นลำดับขั้นตอน จัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นและรังสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าหรือมีมูลค่า อีกทั้งยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning) และการปรับเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)

Active and Green Innovator

Active and Green Innovators are learners who demonstrate creativity by generating innovations. They possess logical thinking skills and can methodically organize their thoughts into actionable steps. These innovators excel in systematically managing and solving problems, adapting flexibly to generate valuable innovations. Furthermore, they prioritize common interests and utilize learning to inspire and drive purposeful living. They modify learning approaches to foster creativity, promote social consciousness, and contribute to the common good. Embracing mindful learning practices, they strive for tangible results, aligning their efforts with outcome-oriented goals.


๓. Active and Green Citizen คือ

ผู้เรียนที่มีความเคารพสิทธิ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาในสังคม มีความคิดบวก ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี สื่อสารอย่างสร้างสรรค์มีความหมายและหลากหลาย

โดย ลักษณะนักเรียนที่มีปัญญาและจิตจริยธรรมทั้ง ๔ ลักษณะ ประกอบไปด้วยผลลัพธ์ทางการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้

Active and Green Citizen

Learners who respect individual rights, cultural diversity, and societal languages maintain a positive mindset, adapt well to change, and excel in interpersonal skills. They are attentive listeners and articulate speakers. Their communication is creative, rich, and varied.

The four characteristics of wise and moral students result in seven educational outcomes:

 • ๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM)
 • ๒. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)
 • ๓. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)
 • ๔. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)
 • ๕. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)
 • ๖. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable Coexistence with Nature and Science: SNS)
 • ๗. สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Competency: IC)
 1. Self-Management: SM
 2. Communication: CM
 3. Teamwork and Collaboration: TC
 4. Higher Order Thinking: HOT
 5. Active Citizen: AC
 6. Sustainable Coexistence with Nature and Science: SNS
 7. Innovation Competency: IC
error: