อนุบาล

ระดับอนุบาล
School concept: วรพัฒน์นวสิกขาอนุบาลศึกษา เพื่อความเจริญงอกงามมี “รากฐานชีวิตที่ดี”

โดยรากฐานชีวิตที่ดีในเด็กปฐมวัยนั้น ประกอบไปด้วยผลลัพธ์ทางการศึกษา ๕ ด้าน ดังนี้


๑. Holistic Development พัฒนาการแบบองค์รวม

เด็กได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะรอบด้านเหมาะสมตามวัย มีสมรรถนะ ๗ ประการ (UNICEF, 2561) ดังนี้

 • ๑.๑ พัฒนาการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being and Motor Development)
 • ๑.๒ พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)
 • ๑.๓ พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)
 • ๑.๔ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา (Cognitive Development)
 • ๑.๕ พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)
 • ๑.๖ พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development)
 • ๑.๗ พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development)


๒. Senses ละเอียดว่องไว

เด็กได้รับการพัฒนาสัมผัสทั้ง ๗ ด้าน (Anna Jean Ayres, 1989) ได้แก่ การมองเห็น (Sight) การได้ยินเสียง (Hearing) การรับรส (Taste) การได้กลิ่น (Smell) การสัมผัส (Touch) การเคลื่อนไหวและการทรงตัว (Vestibular) และการรับรู้ผ่านกล้ามเนื้อ (Proprioception)


๓. EF แข็งแรง

เด็กได้รับการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions หรือ EF) สมองส่วนหน้าควบคุมความคิดและการกระทำ มีองค์ประกอบพื้นฐาน ๓ กลุ่มทักษะ (วิเชียร ไชยบัง, ๒๕๖๒) ดังนี้

 • ๓.๑ กลุ่มทักษะพื้นฐาน
 • ๓.๑.๑ Working Memory ความจำที่นำมาใช้งาน หรือความสามารถในการนำข้อมูล ความจำ ในสมองมาใช้งานตามสถานการณ์
 • ๓.๑.๒ Inhibitory Control ความสามารถในการยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมความต้องการ คิดก่อนทำหรือคิดก่อนพูด
 • ๓.๑.๓ Shifting/ Cognitive Flexibility ความสามารถในการปรับตัว พลิกแพลง การยืดหยุ่น หรือความคิดสร้างสรรค์

๓.๒ กลุ่มทักษะกำกับตนเอง

 • ๓.๒.๑ Focus Attention ความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ไม่วอกแวก
 • ๓.๒.๒ Emotional Control ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่าย ไม่หงุดหงิดง่าย
 • ๓.๒.๓ Self-Monitoring การประเมินผลการทำงานของตนเอง หาจุดบกพร่อง และพัฒนาให้ดีขึ้น
 • ๓.๓ กลุ่มทักษะปฏิบัติ
 • ๓.๓.๑ Initiating ความสามารถในการลงมือทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 • ๓.๓.๒ Planning and Organizing ความสามารถในการวางแผน ลำดับความสำคัญ การกำหนดเป้าหมาย และการประเมินผล
 • ๓.๓.๓ Goal-Directed Persistence ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย


๔. Self’s แข็งแกร่ง

 • ๔.๑ Self-Esteem ภูมิใจในตนเอง สร้างสนามพลังบวกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Green)
 • ๔.๒ Self-Control กำกับตัวเอง เด็กมีสติ สามารถควบคุมตนเองได้ (เป็นทักษะหนึ่งที่อยู่ใน EF)
 • ๔.๓ Self-Concept นำตนเองเกิดปัญญา เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์และการเรียนรู้จนเกิดวิธีคิดของตนเอง (Active) รวมถึงการมีความคิดหรือมุมมองที่มีต่อตนเองนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมโดยได้รับอิทธิพลมาจากการได้รับการยอมรับจากสังคมและปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง (William James, 1890)


๕. Trilingual คล่องแคล่วสมวัย

มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร อีกทั้งมีความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

error: