กัญญาพัชร สาระอาภรณ์

กัญญาพัชร สาระอาภรณ์

กัญญาพัชร สาระอาภรณ์

ครูผู้สอนวิชาพลวัฒสังคม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะชีวิตคือครูที่ไม่เคยหยุดสอน

error: