กิตติพงศ์ แสดง

กิตติพงศ์ แสดง

กิตติพงศ์ แสดง

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

error: