กุลณัฐ ใจสมุทร

กุลณัฐ ใจสมุทร

กุลณัฐ ใจสมุทร

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

error: