กุลภัสส์ ขินจากพรรดิ์

กุลภัสส์ ขินจากพรรดิ์

กุลภัสส์ ขินจากพรรดิ์

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Do everything in love. — 1 Corinthians 16:14 NIV

error: