จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส

จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส

จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

There is no luck, only the result of trying hard.

error: