จารุณี สุดใจ

จารุณี สุดใจ

จารุณี สุดใจ/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

error: