ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์

ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์

ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ

ประวัติการศึกษา
ครุศาตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจให้แก่ผู้เรียน

error: