ชนิดา จำปาศรี

ชนิดา จำปาศรี

ชนิดา จำปาศรี/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

อย่าพึ่งท้อในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

error: