ชนินาถ นิลสุวรรณ

ชนินาถ นิลสุวรรณ

ชนินาถ นิลสุวรรณ

หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาเอก ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. 

error: