ซินฟียา นุ้ยไสน

ซินฟียา นุ้ยไสน

ซินฟียา นุ้ยไสน

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและภาษาไทยประยุคต์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ ถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจ

error: