ญาณิศา ชูเมือง

ญาณิศา ชูเมือง

ญาณิศา ชูเมือง

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

One person can make a difference

error: