ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์

ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์

ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกียรตินิยมอันดับ 1

เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องลืม แต่จำเป็นต้องปล่อยวาง

error: