ดร.พัฒน์ มาศนิยม

ดร.พัฒน์ มาศนิยม

ดร.พัฒน์ มาศนิยม

ผู้รับใบอนุญาติและผู้อำนวยการ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา Western University
ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

“Learn Share and Grow Together”

error: