ธนกฤต สุขโสภา

ธนกฤต สุขโสภา

ธนกฤต สุขโสภา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

error: