ธารทิพย์ เส้งเซ้ง

ธารทิพย์ เส้งเซ้ง

ธารทิพย์ เส้งเซ้ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม่มีสิ่งไหนเกินความพยายามและความสามารถ ถ้าเราลงมือทำ

error: