นพดล แสงสุวรรณ

นพดล แสงสุวรรณ

นพดล แสงสุวรรณ

ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์

ประวัติการศึกษา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

เพราะตัวอย่างสำคัญกว่าคำสอน

error: