นริน จีนเพชร

นริน จีนเพชร

นริน จีนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ผิดเป็นครู พร้อมเรียนรู้ รับฟังและพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าข้องตนเองและองค์กร

error: