นลพรรณ มณี

นลพรรณ มณี

นลพรรณ มณี

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keep Growing!

error: